TÖHEST GENİTAL ESTETİK KADIN DOĞUM KLİNİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Değerli Ziyaretçilerimiz;
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kliniğimiz çalışanlarına ve şirketimiz ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması faaliyetlerini kanuna uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Töhest Genital Estetik Kadın Doğum Kliniği(“Klinik”) olarak kişisel verilerinizi koruma altına aldığımızı ve bu konuda gerekli özen yükümlülüğünü gerçekleştirerek hasta mahremiyetini en yüksek düzeyde koruma altına almak ve işbu kişisel verileri koruma uyum projesi kapsamında tarafınıza bilgilendirme sağlamak istemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSU
  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Klinik olarak , kişisel verilerin işlenmesinde başta ilgili Kanun’un uygun gördüğü kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun tutularak kişisel verilerinizi doğru, güncel, açık, belli amaca yönelik olarak, işlendiği amaca bağlantılı ve ölçülü şekilde, ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ederek uygulama altına alacak, bununla beraber veri politikası gereğince imha, silme, anonimleştirme kriterlerine de uygun olarak veri işleme faaliyetlerini ve veri koruma politikasını gerçekleştirecektir.
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇ
  Klinik olarak kişisel verilerini aşağıda detaylı olarak yer alan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz. Kişisel verileri koruma kanunu uyarınca genel nitelikli kişisel verileri koruma ve işleme amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz;
  ➢ Klinik amaca uygun şekilde klinik faaliyetlerini ve hizmetlerini gerçekleştirebilmek,
  ➢ Gerek otomatik verilerle, gerek internet ortamında, gerekse fiziki belgeler ile belge ve
  yer alan verilerinizin ilgili belgeler üzerinde düzenlenmesini sağlamak,
  ➢ Hastalarımızı ve ziyaretçilerimizi genel olarak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz
  hakkında bilgilendirme sağlamak,
  ➢ Hastalarımızın şikayetlerini gerek internet ortamından, gerek fiziki ortamdan ilgili
  departmanlara taşıyarak bu şikayetlere en hızlı şekilde geri dönüş yapılabilmesini
  sağlamak,
  ➢ 6698 sayılı kanun başta olmak üzere sair tüm mevzuatlar gereği yasal haklarımızı
  kullanabilmek,
  ➢ İnternet ortamı başta olmak üzere değerli hastalarımız ve ziyaretçilerimizin şirkete olan
  fiziki ziyaretlerinizi güvenlik amacıyla kayıt altına alabilmek,
  ➢ Kliniğimizi ve sizleri güvence altına alabilmek adına sadece kanunların getirmiş
  oldukları yükümlülükler uyarınca güvenlik faaliyetlerini yürütebilmek,
  ➢ Kliniğimiz nezdinde yapılmış ve yapılması planlanmış olan işe alım süreçlerini en doğru
  şekilde takip edebilmek ve geri dönüşlerini en sağlıklı şekilde sağlayabilmek,
  ➢ Hastalarımızın kimlik tespitinin sağlanabilmesi ve tıbbi hizmetin alınması adına hasta
  takip sistemimiz aracılığıyla; T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz, aile yakınlarınızın
  isim bilgileri, telefon numaranız alınarak kişisel verileri koruma altına alma
  amaçlanmaktadır.
  Sizlere en doğru şekilde sağlık hizmeti verebilmek adına ihtiyaç duyulması durumunda gerek acil durum kontrolü sağlayabilmek amacıyla, gerekse tarafınızdan alınan özel nitelikli verilerin sadece hastalarımızın tedavi süreçlerinizi takip altına alırken gerekli aksiyonları sağlayabilmek adına ilgili verilerin işlenmesini sağlama amacı gütmekteyiz. Bu çerçevede belirtilen genel nitelikli verilerin haricinde kalan özel nitelikli verileriniz kliniğimizce Kanun’da öngörülen maksimumum düzeyde idari, hukuki ve teknik tedbirleri sağlanarak, sadece amaca yönelik olarak öngörülen şekilde işlenmektedir. Bu bağlamda özel nitelikli veriler Kanunu’nun 6.maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.”
  Kliniğimizce 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu başta olmak üzere kişisel sağlık verilerini koruma altına alan tüm sair mevzuatlar uyarınca kliniğimizce işlediğimiz özel nitelikli verileri şu şekilde sıralayabiliriz;
  ➢ Kliniğimizin hizmetlerinden faydalanabilmek adına özel sağlık kurumlarının
  mevzuatlar kapsamında ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmesi sebebiyle; Hasta
  takip sistemimiz aracılığıyla kan grubunuz, doğum sayınız, doğum bilgileriniz, gebe
  takibiniz, boy ve kilo oranınız, muayene bilgileri, doktorlarımız tarafından konulan
  tanılarınız, ultrason işleminiz, önemli tetkikleriniz ve verilen tedavi tarafımızca hasta
  mahrumiyetini koruma altına alarak işlenmektedir,
  ➢ Hastalarımıza sunmuş olduğumuz klinik hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak
  tedavi ve tahlil sonuçlarınızı kapsayacak şekilde tıbbi dökümanların işlenmesini
  sağlamak,
  ➢ Hastalarımız ve kliniğimiz arasında akdedilen sözleşmelerin ve işbu sözleşmeden doğan
  bedel karşılığında tarafınıza bildirilecek olan fatura bilgilerinin düzenlenmesini kontrol
  altına almak,
  ➢ Sağlık Bakanlığı ve kişisel sağlık verilerinin korunması bağlamında ilgili mevzuatlar
  uyarınca hasta ve/veya hastalık verisi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının; talep
  ettikleri belgelerin kamu sağlığı ve kamu yararı başta olmak üzere istenilen kişisel
  verilerinin iletilmesini sağlamak,
  ➢ Hastalarımızın tedavilerini en doğru şekilde takip edebilmek amacıyla klinik iç
  işleyişinde alınacak hizmet faaliyetlerini sağlayabilmek ve ilgili klinik yönetim
  faaliyetlerinin sizlere verilecek tıbbi hizmetin belirlenmesini kontrol altında tutmak,
  ➢ Kliniğimiz tarafından gerçekleştirilen tıbbi muayene ve tetkiklerin devamında
  hastalığın araştırmasını sağlamak ve sizlere hastalıkla ilgili olarak kişisel iletişim
  bilgilerinizi kullanmak suretiyle tarafınıza doğru bilgi sağlayabilmek amacıyla özel
  nitelikli verileriniz işlenmektedir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YÖNTEMLERİ
  Klinik fiziki ve sanal ortamda paylaşmış olduğunuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli verileriniz açık rızanız alınarak ve gerektiği takdirde sadece ilgili Kanun’un öngördüğü istisnai haller kapsamında açık rızanız alınmaksızın işlenmektedir. Tüm kişisel verileriniz kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak şirketimizce denetim altında tutulmaktadır. Tüm sair mevzuatlar kapsamında gerek kanun uyarınca gerekse kişisel verileri koruma kurumunun tebliğleri uyarınca birçok idari ve teknik araçla verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Siz değerli hastalarımızın verilerini gerek uluslararası gerekse ülkemiz mevzuatlarında yer alan güvencelerle koruma altına alarak sürekli bir denetim altına alarak sadece amaca uygun olarak işlemekte ve korumaktayız.
 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞIMI
  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunumuzun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ancak ilgili maddelerde yer alan şartların varlığı halinde sınırlı olarak, işbu aydınlatma metnimizin 2.maddesinde yer alan amaçlara uygun olarak diğer bir deyişle siz hastalarımızın tıbbi hizmet faaliyetlerinden yararlanması ve kliniğimizin hizmet faaliyetlerini yürütebilmesi adına gerekli olduğu takdirde paylaşım içerisine alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası kanun yükümlülüklerinden doğan şirket yetkileri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile beraber sadece amaca uygun ve ölçülü şekilde mevzuatların öngördüğü veri paylaşımları gerçekleştirilmektedir.
 5. HASTALARIMIZIN HAKLARI
  Kişisel verisi işlenen hastalarımızın hakları 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11.maddesi uyarınca belirtilmiştir;
  Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 6. İLGİLİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNİZ
  6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca bu konudaki taleplerinizi yazılı olarak veya Töhest Genital Estetik Kadın Doğum Kliniği’nin belirlediği yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimizin belirlediği yöntemler aşağıda yer almaktadır.
  Kişisel Verileri Koruma ile ilgili taleplerinizi burada yer alan başvuru formu üzerinden veya
  kurumumuzdan fiziksel olarak talep edebileceğiniz kişisel verileri koruma formunu güvenli
  elektronik imza ile telaldogruel@tohest.com adresine veya ilgili talebinizi noter aracılığı ile “Kışlasaray Mahallesi, Yıldırım Sokak, Çubukçuoğlu Apt. No:6 Daire:2, Antakya/Hatay” adresine talebinizi kimlik bilgileriniz ve talebiniz açık olarak anlaşılacak şekilde gönderebilir veya fiziksel olarak elden teslim edebilirsiniz.